Statut

STATUT

Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie pod nazwą “Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej”, zwane dalej „klub”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104, z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie może używać skrótu: CKMKM.

§2

 1. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego organów miasto Częstochowa.

§3

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§4

 1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, braw, odznak i innych znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Wzory znaków organizacyjnych przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

§5

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ II

CELE KLUBU

§6

 1. Celem klubu jest:

  1. promocja publicznego transportu zbiorowego,

  2. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji publicznego transportu zbiorowego w Polsce, a w szczególności komunikacji częstochowskiej,

  3. kolekcjonowanie pamiątek, zabytków i dokumentów związanych z publicznym transportem zbiorowym,

  4. działania na rzecz zachowania historycznego taboru i innych przedmiotów związanych z komunikacją miejską,

  5. dokumentowanie faktów związanych z publicznym transportem zbiorowym,

  6. współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się publicznym transportem zbiorowym w kraju i za granicą,

  7. współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi oraz z przedstawicielami środków masowego przekazu.

§7

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. aktywną działalność jego członków na rzecz realizacji celów klubu, działalność popularyzacyjną i informacyjną,

  2. organizowanie imprez publicznych propagujących cele klubu,

  3. ochronę obiektów zabytkowych,

  4. prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach techniki komunikacyjnej,

  5. tworzenie fundacji lub innych podmiotów realizujących cele klubu,

  6. sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem komunikacji oraz prowadzenie w tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników,

  7. edukację w zakresie publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej.

 2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczany jest na realizację celów klubu.

§8

 1. Klub organizuje okresowe, nieformalne zebrania członków w celu omówienia problematyki wiążącej się z jego działalnością. Zebrania te nie mają kompetencji Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU

§9

 1. Członkowie klubu dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

 2. Przyjęcie członka następuje w drodze uchwały Zarządu klubu, z zastrzeżeniem §11, ust. 1.

 3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone za pośrednictwem Zarządu klubu.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem §10, ust. 3,

  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

  3. złożyła stosowny wniosek do Zarządu klubu o przyjęcie w poczet członków,

 2. Członkiem zwyczajnym może zostać także małoletni w wieku od 16 do 18 roku życia posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych.

 3. Członkiem zwyczajnym może zostać także obcokrajowiec stale lub czasowo zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§11

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność tę – za szczególne zasługi dla klubu – nada Walne Zebranie Członków.

 2. Wniosek o nadanie tytułu członka honorowego składa Zarząd.

 3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, z wyjątkiem praw określonych w §12, ust. 1, lit. a i b statutu.

 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku udzielania składek członkowskich.

§12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz klubu,

  2. głosować nad podjęciem uchwał Walnego Zebrania Członków,

  3. uczestniczyć w zebraniach,

  4. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez klub lub jego sympatyków na zasadach określonych przez organizatora,

  5. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz klubu,

  6. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy klubu na zasadach określonych przez Zarząd,

  7. reprezentować klub w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

§13

 1. Członkowie klubu mają obowiązek:

  1. realizować i propagować cele klubu,

  2. stosować się do postanowień niniejszego statutu, programu oraz uchwał władz klubu,

  3. brać czynny udział w życiu i działalności klubu,

  4. uczestniczyć w przynajmniej jednym Walnym Zebraniu Członków klubu w roku kalendarzowym,

  5. godnie reprezentować klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, mediami oraz osobami fizycznymi spoza klubu,

  6. opłacać składki członkowskie, jeżeli władze klubu określiły takowe w uchwale.

§14

 1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:

  1. dobrowolnego wystąpienia z klubu na podstawie pisemnego oświadczenia, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec klubu,

  2. śmierci członka,

 2. Członek może zostać skreślony z listy członków na mocy uchwały Zarządu w przypadku:

  1. nieobecności na więcej niż jednym Walnym Zebraniu Członków klubu w roku kalendarzowym,

  2. nierespektowania zapisów uchwał władz klubu,

  3. nierespektowania zapisów niniejszego statutu,

  4. działalności na szkodę klubu,

  5. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.

 3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 przysługuje odwołanie na piśmie do władz klubu, składane za pośrednictwem Zarządu, w terminie określonym w uchwale.

 4. W przypadku skreślenia z listy członków, członek skreślony nie może rościć sobie praw do jego prac poczynionych na rzecz klubu w okresie członkostwa oraz do zwrotu wpłaconych składek członkowskich.

§15

Członkowie klubu otrzymują legitymacje członkowskie, których wzór określa Zarząd w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§16

 1. Władzami klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 2. Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście w miejscu odbywania się Walnego Zebrania Członków, a także elektronicznie.

 3. Zasady głosowania elektronicznego określa Zarząd w drodze uchwały.

 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wyboru.

 5. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.

 6. Kadencja członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać skrócona w przypadku pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub ustania członkostwa w klubie.

 7. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany, jeżeli wniosek o jego odwołanie poprze 2/3 Walnego Zebrania Członków w drodze głosowania tajnego.

 8. W przypadku skrócenia kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a także w przypadku jego odwołania, zarządza się wybory uzupełniające w możliwie najkrótszym terminie. Do czasu ponownych wyborów, a w przypadku rezygnacji Prezesa klubu jego obowiązki sprawuje Wiceprezes klubu.

 9. Kadencja osób wybranych w trybie określonym w ust. 8 kończy się wraz z upływem okresu kadencji organu, do którego zostały wybrane.

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą klubu.

 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd klubu co najmniej raz w roku.

 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków klubu co najmniej na 14 dni przez terminem Walnego Zebrania.

 5. Uwagi i wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie:

  1. wniosku Komisji Rewizyjnej,

  2. pisemnego wniosku co najmniej ¼ członków klubu.

 7. Zasady organizacyjne, procedury i przebieg Walnego Zebrania Członków reguluje uchwała „Regulamin Walnego Zebrania Członków”.

§19

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków klubu należy w szczególności:
  1. uchwalenie programu i głównych kierunków działalności klubu,
  2. wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. ocena działalności klubu i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. uchwalanie Statutu i jego zmian,
  6. podejmowanie decyzji o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach o tym samym lub podobnym profilu działalności,
  7. wybieranie i odwoływanie innych władz klubu,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w Statucie,
  9. uchwalanie wysokości opłat wpisowych, składek członkowskich, a także zasad i terminów ich płacenia,
  10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego klubu,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji, w tym spółek i fundacji, w tym w sprawie ich tworzenia.

§20

 1. Zarząd klubu kieruje jego bieżącą działalnością oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 2. W skład Zarządu klubu wchodzą:

  1. Prezes klubu,

  2. Wiceprezes klubu,

  3. Skarbnik klubu,

  4. Pozostali członkowie Zarządu – według potrzeb, powoływani na mocy uchwały Zarządu, zatwierdzani przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze głosowania tajnego.

 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes klubu.

 4. Posiedzenie Zarządu odbywać może się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 5. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków. W razie podziału głosów po połowie, przeważa głos Prezesa klubu.

 6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także w trybie obiegowym, o ile zostaną zaakceptowane przez wszystkich członków Zarządu poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały.

§21

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa klubu lub osoby przez niego upoważnionej.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§22

 1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

  1. kierowanie całokształtem działalności klubu na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków klubu,

  2. uchwalanie planu finansowego,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku klubu, zarządzenia tym majątkiem, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu klubu,

  4. przyjmowanie darowizn i zapisów,

  5. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków, zmian w członkostwie, a także ustania członkostwa i skreślenia z listy członków,

  6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

  7. uchwalanie regulaminów działalności klubu w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków klubu,

  8. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków klubu,

  9. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby powołane w drodze głosowania tajnego Walnego Zebrania Członków klubu.

 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§24

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrolowanie – co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majątkowej,

  2. występowanie do Zarządu klubu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień,

  3. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

  4. opiniowanie wykonania planu finansowego przez Zarząd,

  5. wystawiona przez Komisję negatywna opinia wykonania planu przez Zarząd stanowi równocześnie wniosek o odwołanie Zarządu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków,

  6. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  7. zwołanie Walnego Zebrania Członków klubu, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie określonym w niniejszym statucie lub przepisach uzupełniających.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK KLUBU

§25

 1. Majątek klubu stanowią ruchomości, inne prawa majątkowe i środki pieniężne.

 2. Majątek klubu może być przeznaczony wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.

 3. Źródłami majątku klubu są:

  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie, jeśli zostały ustalone przez Zarząd klubu,

  2. dochody z majątku klubu, w tym z prowadzonej przez klub działalności gospodarczej,

  3. dotacje, darowizny, zapisy i spadki, a także dochody z ofiarności publicznej.

§26

 1. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Klub może zaciągać zobowiązania majątkowe.

 3. Gospodarkę finansową klubu prowadzi Skarbnik w porozumieniu z Prezesem klubu.

 4. Do zaciągania zobowiązań na kwotę łączną przekraczającą 500 PLN (słownie: pięćset złotych polskich) wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Członków klubu. Na zaciągnięcie zobowiązań nie przekraczających tej kwoty wymagana jest jedynie zgoda Zarządu klubu.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE

§27

 1. Przepisy uzupełniające do niniejszego statutu stanowią:

  1. uchwały Zarządu klubu,

  2. uchwały Walnego Zgromadzenia Członków klubu,

  3. uchwały Komisji Rewizyjnej,

  4. inne regulaminy określane w drodze uchwał.

§28

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania klubu i przeznaczeniu jego majątku podejmują wszyscy członkowie klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Jeżeli z powodu braku kworum na Walnym Zebraniu Członków uchwały nie mogą zapaść, wyznacza się drugie zebranie, na pół godziny po terminie pierwotnym lub w innym terminie określonym przez Zarząd klubu. Na drugim zebraniu nie stosuje się zasady kworum.

 3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku Walnego Zebrania Członków klubu. Do zawiadomienia określonego w §18, ust. 4 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

§29

W razie rozwiązania się klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami klubu są członkowie jego Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.