Statut

Statut CKMKM
Statut Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej
(tekst jednolity ze zmianami z dn. 18 września 2009 r.)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie pod nazwą „Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej” zwane dalej
Klubem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. poz. 104, z późn. zm.) i posiada osobowość
prawną.

2. Stowarzyszenie może używać skrótu: CKMKM.

§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest Częstochowa.

§ 3

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 4

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i innych znaków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Wzory znaków organizacyjnych przyjmuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie Członków.

§ 5

1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działalności.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne
Zebranie Członków.

Rozdział 2

Cele Klubu

§ 6

Celem Klubu jest:
1. promocja publicznej komunikacji miejskiej,
2. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji publicznej komunikacji miejskiej w Polsce, a w
szczególności komunikacji częstochowskiej,
3. kolekcjonowanie pamiątek, zabytków i dokumentów związanych z publiczną komunikacją miejską,
4. działania na rzecz ratowania historycznego taboru i innych przedmiotów, związanych z komunikacją
miejską,
5. dokumentowanie faktów związanych z publiczną komunikacją miejską,
6. działania na rzecz utworzenia Izby Historii Komunikacji Miejskiej,
7. współdziałanie z instytucjami, towarzystwami oraz klubami zajmującymi się publiczną komunikacją
miejską w kraju i zagranicą,
8. współpraca z lokalnymi władzami administracyjnymi i przedsiębiorstwami komunikacyjnymi oraz ze
środkami masowego przekazu.

§ 7

1. Klub realizuje swoje cele przez:
– aktywną działalność członków Klubu na rzecz realizacji celów Klubu, działalność popularyzacyjną
i informacyjną,
– organizowanie imprez publicznych propagujących cele Klubu,
– ochronę obiektów zabytkowych,
– prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach techniki komunikacyjnej,
– tworzenie fundacji lub innych podmiotów gospodarczych realizujących cele Klubu,
– sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem komunikacji oraz prowadzenie w
tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników,
– edukację w zakresie publicznej zbiorowej komunikacji miejskiej.
2. Klub może również prowadzić działalność gospodarczą.

§ 8

Klub organizuje okresowe, nieformalne zebrania członków w celu omówienia problematyki wiążącej się z jego działalnością. Zebrania te nie mają kompetencji Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie Klubu dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
3. Przyjęcie członka następuje w drodze uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem §11 pkt. 3 oraz §12 pkt. 1.
4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Klubu przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków złożone za pośrednictwem Zarządu Klubu.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski:
– mający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z pełni praw publicznych,
– małoletni w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
– małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, jednak bez prawa głosu na
Walnych Zgromadzeniach Członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do organów
Klubu.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać także obcokrajowiec.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może zostać każdy po udzieleniu Klubowi udokumentowanej pomocy
materialnej bądź merytorycznej.
2. Członek wspierający może działać w Klubie za pośrednictwem przedstawiciela.
3. O przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających decyduje Walne Zgromadzenie Członków
na wniosek Zarządu. Także Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu decyduje o
skreśleniu członka wspierającego z listy członków.
4. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
5. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
6. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Klub,
a z głosem doradczym także w posiedzeniach statutowych władz Klubu.

§ 12

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność tę – za szczególne zasługi dla
Klubu – nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a przy tym zwolnieni
są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członek zwykły Klubu ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2. uczestniczyć w zebraniach Klubu z prawem głosu,
3. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub lub jego sympatyków na zasadach
określonych przez organizatora,
4. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu na zasadach określonych przez Zarząd
6. reprezentować Klub w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

§ 14

Członkowie Klubu są zobowiązani:
1. realizować i propagować cele Klubu,
2. stosować się do postanowień niniejszego statutu, programu oraz uchwał władz Klubu,
3. brać czynny udział w życiu i działalności Klubu,
4. godnie reprezentować Klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, mediami oraz
osobami fizycznymi spoza Klubu

§ 15

1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnego oświadczenia, po uprzednim
uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,
– śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
– skreślenia z listy członków z przyczyn określonych w pkt. 3,
– nieusprawiedliwionego zalegania w płaceniu składek członkowskich przez dłużej niż jeden rok,
– utraty zdolności do czynności prawnych.
2. Ustanie członkostwa z powodu zalegania w płaceniu składek członkowskich może nastąpić nie
wcześniej niż po bezskutecznym upływie 30-dniowego terminu od dnia doręczenia ponaglenia.
3. Skreślenia z listy członków może dokonać Zarząd w drodze uchwały w przypadku:
– prowadzenia działalności na szkodę Klubu, w szczególności przez rażące naruszenie statutu lub
popełnienie czynu godzącego w dobre imię Klubu,
– prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego środek karny w postaci
pozbawienia praw publicznych.
4. Od uchwały, o której mowa w pkt. 3 przysługuje odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania
Członków, składane za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
5. W przypadku skreślenia z listy członków wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§ 16

1. Opłacanie składek członkowskich jest powinnością każdego członka zwyczajnego.
2. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków głosami 2/3 członków na wniosek Zarządu może uchwalić
dodatkową składkę na określony cel.
4. Gromadzeniem składek zajmuje się Skarbnik.

§ 17

Członkowie Klubu otrzymują legitymacje, których wzór określa Zarząd w drodze uchwały.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 18

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście.
3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
wyboru.
4. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
5. Kadencja członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może ulec skróceniu w przypadku pisemnej
rezygnacji z pełnionej funkcji bądź ustania członkostwa w Klubie.
6. W takim przypadku w najkrótszym możliwym terminie zarządza się wybory uzupełniające.
7. Kadencja osób wybranych w trybie określonym pkt. 6 kończy się wraz z końcem kadencji organu,
do którego zostały wybrane.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków Klubu co najmniej na
czternaście dni przed terminem Walnego Zebrania.
5. Uwagi i wnioski dotyczące porządku dziennego obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać
na piśmie nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na podstawie:
– wniosku Komisji Rewizyjnej,
– pisemnego wniosku co najmniej 1/4 członków Klubu.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku i obraduje nad zagadnieniami dla których zostało zwołane.
8. Przepis § 20 pkt. 4-5 stosuje się odpowiednio.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy w szczególności:
1. uchwalenie programu i głównych kierunków działalności Klubu,
2. wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. ocena działalności Klubu i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o
udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. uchwalanie Statutu i jego zmian,
6. podejmowanie decyzji o członkostwie w krajowych i międzynarodowych organizacjach o tym
samym lub podobnym profilu działalności,
7. wybieranie i odwoływanie innych władz Klubu,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w Statucie,
9. uchwalanie wysokości składek członkowskich, a także zasad i terminów ich płacenia,
10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji, w tym spółek i fundacji, w
tym w sprawie ich tworzenia.

§ 22

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

§ 23

1. Zarząd składa się z trzech członków:
– Prezesa,
– Wiceprezesa,
– (skreślony),
– Skarbnika
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Posiedzenie Zarządu odbywać się może w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
trzech członków. W razie podziału głosów po połowie, przeważa głos Prezesa.
5. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, o ile zostaną
zaakceptowane przez wszystkich członków Zarządu poprzez złożenie podpisów pod treścią
uchwały.

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez
niego członka Zarządu.

§ 25

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. kierowanie całokształtem działalności Klubu na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania
Klubu,
2. uchwalanie planu finansowego,
3. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Klubu, zarządzania tym majątkiem
oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu,
4. przyjmowanie darowizn i zapisów,
5. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
7. uchwalanie regulaminów działalności Klubu w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania
Klubu,
8. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Klubu,
9. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w
roku.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie – co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami
prawa całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-
majątkowej,
2. występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie
wyjaśnień,
3. przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
4. opiniowanie wykonanie planu finansowego przez Zarząd,
5. wystawiona przez Komisję negatywna opinia wykonania planu przez Zarząd stanowi równocześnie
wniosek o odwołanie Zarządu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
6. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie
określonym Statutem.

Rozdział 5

Majątek Klubu

§ 28

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.
3. Źródłami majątku Klubu są:
– opłaty wpisowe i składki członkowskie,
– dochody z majątku Klubu,
– dotacje, darowizny, zapisy i spadki, dochody z ofiarności publicznej.

§ 29

1. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Klub może zaciągać zobowiązania majątkowe.
3. Gospodarkę finansową Klubu prowadzi Skarbnik w porozumieniu z Prezesem Zarządu.
4. Do zaciągania zobowiązań na kwotę przekraczającą 500 zł potrzebna jest zgoda Walnego
Zgromadzenia Członków. Na zaciągnięcie zobowiązań nie przekraczających tej kwoty potrzebna
jest zgoda Zarządu.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 30

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania.
2. Jeżeli z powodu braku quorum uchwały nie mogą zapaść, wyznacza się drugie zebranie, na którym
nie stosuje się zasady quorum.
3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego
Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku Walnego
Zebrania Klubu. Do zawiadomienia określonego w § 20 pkt 4 należy załączyć projekty stosownych
uchwał.

§ 31

W razie rozwiązania się Klubu na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Klubu są członkowie jego Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.