Regulamin imprez komunikacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez CKMKM

tekst jednolity uchwalony przez Walne Zebranie Członków CKMKM w dn. 3-go kwietnia 2009r
załącznik do uchwały WZC CKMKM nr 5/2009

1. Poprzez poniższe terminy i wszelkie ich odmiany gramatyczne pisane dużymi literami stosowane dalej w regulaminie imprez komunikacyjnych rozumie się:

1.1. CKMKM – Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0 000 244 804, nr REGON 240-438-153.

1.2. REGULAMIN – regulamin imprez komunikacyjnych.

1.3. UCHWAŁA – uchwała Zarządu CKMKM o organizacji lub współorganizacji imprezy komunikacyjnej przez CKMKM.

1.4. IMPREZA – impreza komunikacyjna organizowana lub współorganizowana przez CKMKM, czyli forma działania statutowego CKMKM.

1.5. ZADEKLAROWANY – osoba, która deklaruje udział w IMPREZE. Osoba taka jest zobowiązana do partycypacji w kosztach IMPREZY na zasadach określonych dalej w REGULAMINIE.

1.6. UCZESTNIK – osoby uczestniczące w IMPREZACH.

2. Każda IMPREZA musi być zatwierdzona UCHWAŁĄ.

2.1. Zakres organizacji lub współorganizacji imprez przez CKMKM określa UCHWAŁA.

2.2. UCHWAŁA zapada po wcześniejszej konsultacji z członkami CKMKM i w porozumieniu z Komisją Rewizyjną CKMKM. Każda UCHWAŁA musi powoływać się na niniejszy punkt REGULAMINU.

2.3. UCHWAŁA musi być poprzedzona badaniami mającymi na celu określenie ilości osób chętnych do uczestnictwa w imprezie. UCHWAŁA może zapaść tylko przy takiej ilości ZADEKLAROWANYCH, która gwarantuje pokrycie kosztów organizacji IMPREZY bez nadmiernego obciążania uczestników IMPREZY.

3. Koszty  organizacji IMPREZY.

3.1. Każdy UCZESTNIK i ZADEKLAROWANY zobowiązani są do finansowej partycypacji w kosztach organizacji IMPREZY.

3.2. Koszty organizacji IMPREZY dzieli się na równe części pomiędzy wszystkich UCZESTNIKÓW i ZADEKLAROWANYCH bez względu na fakt obecności lub nieobecności na IMPREZIE.

3.3. Jeżeli indywidualna sytuacja finansowa UCZSTNIKA lub ZADEKLAROWANEGO nie pozwala na pełne pokrycie udziału finansowego wynikającego z punktów 3.1 i 3.2 REGULAMINU, uczestnik ten zobowiązany jest do częściowego pokrycia tego udziału na miarę swoich możliwości finansowych.

3.4 W indywidualny udział finansowy, o którym mowa w punktach 3.1, 3.2, 3.3 REGULAMINU można wliczać koszty i nakład własny UCZESTNIKA pod warunkiem, że nakład ten bezpośrednio przyczynia się do podniesienia jakości imprezy, na podstawie pisemnego oświadczenia zatwierdzonego przez Skarbnika CKMKM.

4. Obowiązki organizatorskie wnikające z organizowania lub współorganizowania IMPREZY rozdziela się pomiędzy członków CKMKM.

4.1. Przy rozdzielaniu obowiązków dopuszcza się powołanie koordynatora lub koordynatorów będących osobami odpowiedzialnymi za realizację przydzielonych zadań poprzez koordynację działań.

4.2. Dopuszcza się tworzenie zespołów zadaniowych.

5. W przypadku wynajęcia pojazdów transportowych:

5.1. Wymaga się powołania osoby dysponującej pojazdem.

5.2. We wnętrzach pojazdów transportowych obowiązują przepisy właściciela pojazdu.

5.3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych  we wnętrzach wynajętych pojazdów.

5.4. W czasie trwania IMPREZY zabrania się spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających zaburzających poczucie rzeczywistości, czy samokontrolę UCZESTNIKA.

5.5. Trasę przejazdu pojazdu należy ująć w UCHWALE.

5.6. Dopuszcza się późniejszą zmianę trasy z przyczyn technicznych, jednakże decyzja w sprawie zmiany przebiegu trasy należy ostatecznie do osoby dysponującej pojazdem.

6. Sekretarz CKMKM lub osoba przez niego upoważniona sporządza sprawozdanie z każdej IMPREZY, które powinno zawierać:

6.1. Zakres działań.

6.2. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

6.3. Osoby uchylające się od realizacji zadań i od uczestnictwa w działaniach wynikających z organizowania lub współorganizowania IMPREZY.

7. Przepisy końcowe.

7.1. Każda UCHWAŁA musi w pełni uwzględniać wymogi REGULAMINU.

7.2. Punkty 3.1, 3.2, 5.1, 5.5 REGULAMINU precyzuje UCHWAŁA.

Częstochowa, dnia 3-go kwietnia 2009r